01VPS.net

Tiny VPS 14 Disponível

1 CPU Core
512 MB RAM
10 GB Disk Space
1 TB Traffic
10 Mbit Connection
Up to 64K IPv6 Addresses
IPv6 ONLY!

X-Small VPS 10 Disponível

1 CPU Core
1 GB RAM
15 GB Disk Space
1 TB Traffic
10 Mbit Connection
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses

Small VPS 8 Disponível

1 CPU Core
2 GB RAM
30 GB Disk Space
2 TB Traffic
10 Mbit Connection
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses

Medium VPS 5 Disponível

2 CPU Cores
3 GB RAM
50 GB Disk Space
4 TB Traffic
50 Mbit Connection
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses

Large VPS 7 Disponível

3 CPU Cores
4 GB RAM
80 GB Disk Space
6 TB Traffic
50 Mbit Connection
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses

X-Large VPS 5 Disponível

4 CPU Cores
6 GB RAM
120 GB Disk Space
8 TB Traffic
100 Mbit Connection
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses

Small Business VPS 3 Disponível

6 CPU Cores
8 GB RAM
500 GB Disk Space
16 TB Traffic
100 Mbit Connection
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses

Enterprise VPS 1 Disponível

8 CPU Cores
16 GB RAM
1.5 TB Disk Space
Unlimited Traffic
500 Mbit Connection
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses