01VPS.net

Tiny VPS 9 Elérhető

1 CPU Core
512 MB RAM
10 GB Disk Space > BF = 20GB
1 TB Traffic
10 Mbit Connection > BF = 50 Mbit
Up to 64K IPv6 Addresses
IPv6 ONLY!

X-Small VPS 6 Elérhető

1 CPU Core
1 GB RAM
15 GB Disk Space > BF = 30 GB
1 TB Traffic
10 Mbit Connection > BF = 50 Mbit
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses

Small VPS 4 Elérhető

1 CPU Core
2 GB RAM
30 GB Disk Space > BF = 60 GB
2 TB Traffic
10 Mbit Connection > BF = 100 Mbit
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses

Medium VPS 1 Elérhető

2 CPU Cores
3 GB RAM
50 GB Disk Space > BF = 100 GB
4 TB Traffic
50 Mbit Connection > BF = 100 Mbit
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses

Large VPS 3 Elérhető

3 CPU Cores
4 GB RAM
80 GB Disk Space > BF = 160 GB
6 TB Traffic
50 Mbit Connection > BF = 200 Mbit
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses

X-Large VPS 2 Elérhető

4 CPU Cores
6 GB RAM
120 GB Disk Space > BF = 240 GB
8 TB Traffic
100 Mbit Connection > BF = 200 Mbit
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses

Small Business VPS 1 Elérhető

6 CPU Cores
8 GB RAM
500 GB Disk Space > BF = 1 TB
16 TB Traffic
100 Mbit Connection > BF = 500 Mbit
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses

Enterprise VPS

8 CPU Cores
16 GB RAM
1.5 TB Disk Space > BF = 2 TB
Unlimited Traffic
500 Mbit Connection
1 IPv4 Address
Up to 64K IPv6 Addresses